Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän seloste käsittelytoimista (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679)

1. Rekisterinpitäjä(t)

Lännen Omavoima Oy
Y-tunnus: 2209312-1
Osoite: Vihtorinkatu 2, 23800 Laitila
Puhelin: (02) 8800 880
Verkkopalvelu: www.lannenomavoima.fi

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt ja yhteystiedot

Rekisterin vastuuhenkilö(t)
Tietosuojavastaava
Juha Heino
Vihtorinkatu 2, 23800 Laitila
juha.heino@vsv.fi

3. Rekisterin nimi

Lännen Omavoima Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ovat liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden ja -tehtävien hoitaminen. Käsittelyn tarkoituksena voivat olla myös palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen tai myyminen ja niistä viestiminen sekä asiakassuhteiden ja olemassa olevien tai tulevien palveluiden ja tuotteiden laadun varmentaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen. Asiakkaiden ja rekisterinpitäjän välisiä kontaktitallenteita käytetään asiakaspalvelun laadun ja kehittämisen varmistamiseen.

Lännen Omavoima Oy:n verkkosivustojen käytöstä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja palveluiden kehittämistä varten.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä siihen sovellettavaa lainsäädäntöä, kuten sähkömarkkina-, energiatehokkuus- ja tietosuojalakia sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Henkilötietoja voidaan käsitellä sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimus, suostumus, lainsäädännön vaatimus tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

5. Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin tietosisältö

REKISTERÖITYJEN RYHMÄT:

Rekisteröityjä ovat selosteessa mainittujen rekisterinpitäjien asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat. Rekisteröity voi olla yksityishenkilö, yrittäjä tai yhteisö.

Potentiaalinen asiakkuus syntyy rekisteröidyn ilmaistua kiinnostuksensa ja antaessaan suostumuksen suoramarkkinointiin rekisterinpitäjän kotisivuilla, arvonnoissa, messuilla, tapahtumissa tai myyntipisteissä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:

  • perustiedot rekisteröidystä (nimi, syntymäaika, henkilötunnus, osoitetiedot, y-tunnus, asiakasnumero, käyttöpaikkatunnus, mittarinumero, tontti ja kiinteistötiedot, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, äidinkieli ja sukupuoli)
  • yritysten yhteyshenkilöitä koskevat tiedot (tiedot työnantajasta ja rekisteröidyn ammatillisesta asemasta)
  • yhteystiedot (osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
  • maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot (laskutusta, maksuja, maksamista ja perintää koskevat tiedot, ennakkoarviot, vahingonkorvaustiedot ja luottotietokyselyt)
  • asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot (sopimusta, tilausta sekä voimassaolevia ja päättyneitä palveluja koskevat tiedot, asiointitiedot, valtuutustiedot, kontaktitallenteet (kuten puhelu- ja sähköpostitallenteet), rekisterinpitäjien kanssa käyty kirjeenvaihto, muut yhteydenotot, markkinointiin liittyvät tiedot sekä markkinointikiellot ja -suostumukset)
  • palveluihin ja tuotteisiin liittyvät tiedot (tilaus-, voimassaolo-, muutos- ja päättymistiedot, häiriöihin liittyvät tiedot, mobiilipalveluiden käyttöä koskevat tarpeelliset tiedot, rekisteröidyn itse antamat tiedot kiinnostuksen kohteista, verkkosivustojen evästeet ja niiden käyttöön liittyvät tiedot sekä asiakasrekisterin yhteydessä käsiteltyjen tietojen perusteella muodostetut käyttäjä- ja/tai käyttöprofiilit)
  • sähkön kulutusta koskevat tiedot (kulutus, kulutuksen ennusteet ja kulutukseen liittyvät raportit)
  • mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan pääosin rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen, tai muun asiallisen yhteyden syntyessä. Asiakasrekisterin tietoja voidaan myös kerätä, tallentaa ja päivittää Väestörekisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n tai muun vastaavia palveluita tuottavan rekisterinpitäjän rekisteristä.

Tietolähteinä toimivat myös rekisterinpitäjän verkkosivustot ja -palvelut sekä palveluissa käytettävät verkkolomakkeet* ja evästeet**.

* Verkkolomakkeiden kautta saatuja tietoja käytetään vain asiayhteydessä mainittuihin tarkoituksiin (yhteydenottopyynnöt, tarjouspyynnöt, palautteet, asiakastietojen päivittäminen, vikailmoitukset jne.).

**Eväste on verkkosivujen käytön sujuvuuteen ja statistiikkaan liittyvä tiedosto, jonka sivusto hyväksyttäessä tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeiden tarkoituksena on parantaa verkkosivustojen käyttökokemusta ja näin ollen parantaa asiakaspalvelua. Osa evästeistä on välttämättömiä sivustojen selaamisen kannalta. Muut evästeet ovat käyttäjän kannalta hyödyllisiä ja helpottavat sivuston käyttöä, käytön voi estää selaimen asetuksista. Evästeiden käytöstä poistamisen seurauksena sivuston tietyt toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tässä selosteessa kuvattuja tarkoituksia varten suostumukseen perustuen tai kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön, viranomaisten määräysten sekä toimialajärjestöjen ohjeiden sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisille, muille sähkömarkkinoilla toimiville energiayhtiöille, kiinteistön omistajille ja isännöitsijöille sekä sähkön toimitus- ja myyntisopimuksen osapuolille. Tietoja luovutetaan myös myyntilaskutusprosessia osittain hoitavalle palveluntarjoajalle (Lowell Suomi Oy).

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaukset periaatteet

A. Sähköinen aineisto

Tietotekniset laitteet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Henkilötietoja sisältävien tietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti.

B. Manuaalinen aineisto

Henkilötietojen käsittelyprosesseissa muodostuva paperinen materiaali säilytetään lukituissa tiloissa ja tiloihin pääsyä valvotaan kulkuoikeuksin.

C. Koulutukset

Rekisterinpitäjä ylläpitää selosteessa mainittujen käsittelytoimien kriittisyys huomioiden henkilötietojen käsittelijöiden tietosuoja- ja tietoturvaosaamista.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja tai kuka on käyttänyt tai kenelle on luovutettu häntä koskevia tietoja.

Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, annetaan asiakkaalle asiasta kirjallinen vastaus. Päätöksestä ilmenee syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

PERUSTEET:
Tarkastusoikeus, tietosuojalaki § 33–34, tietosuoja-asetus artikla(t) 13-15

Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee toimittaa kirjallisina ja allekirjoitettuina osoitteeseen:

Lännen Omavoima Oy
Tietosuojavastaava
Vihtorinkatu 2, 23800 Laitila

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

PERUSTEET:
Tiedon korjaaminen, tietosuoja-asetus artikla(t) 16-19

Tiedon korjaamista koskevat yhteydenotot tulee toimittaa kirjallisina ja allekirjoitettuina osoitteeseen:
Lännen Omavoima Oy
Tietosuojavastaava
Vihtorinkatu 2, 23800 Laitila

11. Tiedon säilyttäminen

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä selosteessa määriteltyjen käsittelytoimien hoitamiseksi. Tämän jälkeen tiedot poistetaan, ellei lain tai osapuolten sopimukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaan ole velvoitetta säilyttää tietoja.

Sopimuksiin perustuvien asiakastietojen säilytysaika on kymmenen (10) vuotta (Sähkömarkkinalaki). Kontaktitallenteiden säilytysaika on yksi (1) vuosi.

12. Päivitetty

14.1.2019

(Lännen Omavoima Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän selosteeseen henkilötietojen käsittelytoimista. Selosteen sisältö kannattaa tarkistaa säännöllisesti.)